In the UTF-8 era, the BIG-5 character set still relevant. Table at bottom.

BIG-5 is double-byte character set (DBCS) with:

 • byte 1: 0x81 to 0xFE
 • byte 2: 0x40 to 0x7E and 0xA1 to 0xFE

Organization:

 • 0x8140 to 0xA0FE: 造字區
 • 0xA140 to 0xA3BF: 標點符號、希臘字母及特殊符號
 • 0xA3C0 to 0xA3E0: 33控制字元圖像 (倚天 extension)
 • 0xA3E1 to 0xA3FE: 造字區
 • 0xA440 to 0xC67E: 常用字
 • 0xC6A1 to 0xC875: 罕用符號、康熙字典部首、日文字母、西里爾字母 (倚天extension)
 • 0xC876 to 0xC8FE: 造字區
 • 0xC940 to 0xF9D5: 次常用字
 • 0xF9D6 to 0xF9FE: 「碁、銹、裏、墻、恒、粧、嫺」七字及製表符號 (倚天extension)
 • 0xFA00 to 0xFEFE: 造字區

code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A140 
A150 ·
A160
A170 ︿  
A1A0  
A1B0 §
A1C0 ¯ _ ˍ
A1D0 × ÷ ±
A1E0
A1F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A240
A250 °
A260
A270  
A2A0  
A2B0
A2C0
A2D0
A2E0
A2F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A340 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
A350 Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ
A360 ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ
A370 φ χ ψ ω  
A3A0  
A3B0 ˙ ˉ ˊ ˇ ˋ
A3C0
A3D0
A3E0
A3F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A440
A450
A460
A470  
A4A0  
A4B0
A4C0
A4D0 廿
A4E0
A4F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A540
A550
A560
A570  
A5A0  
A5B0
A5C0
A5D0
A5E0 仿
A5F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A640
A650
A660
A670  
A6A0  
A6B0
A6C0
A6D0
A6E0 西
A6F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A740
A750
A760
A770  
A7A0  
A7B0 尿
A7C0
A7D0
A7E0
A7F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A840
A850
A860
A870 禿  
A8A0  
A8B0
A8C0 使
A8D0
A8E0
A8F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
A940
A950
A960
A970  
A9A0  
A9B0 彿
A9C0 忿
A9D0
A9E0
A9F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
AA40
AA50 歿
AA60
AA70 沿  
AAA0  
AAB0
AAC0
AAD0
AAE0
AAF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
AB40 便
AB50
AB60
AB70  
ABA0  
ABB0 姿
ABC0
ABD0
ABE0
ABF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
AC40
AC50
AC60
AC70  
ACA0  
ACB0
ACC0
ACD0
ACE0 穿
ACF0 竿 羿  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
AD40
AD50
AD60
AD70  
ADA0  
ADB0
ADC0 倀
ADD0
ADE0
ADF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
AE40
AE50
AE60
AE70  
AEA0  
AEB0
AEC0
AED0
AEE0
AEF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
AF40
AF50
AF60
AF70  
AFA0  
AFB0
AFC0
AFD0
AFE0
AFF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B040
B050
B060 退
B070  
B0A0  
B0B0
B0C0
B0D0
B0E0
B0F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B140 宿
B150
B160
B170  
B1A0  
B1B0
B1C0
B1D0
B1E0
B1F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B240
B250
B260 涿
B270  
B2A0  
B2B0
B2C0
B2D0
B2E0
B2F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B340
B350
B360
B370  
B3A0  
B3B0
B3C0 鹿
B3D0
B3E0
B3F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B440 婿
B450
B460
B470  
B4A0  
B4B0
B4C0
B4D0
B4E0
B4F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B540
B550
B560
B570  
B5A0  
B5B0
B5C0
B5D0
B5E0
B5F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B640
B650 貿
B660
B670  
B6A0  
B6B0
B6C0
B6D0
B6E0
B6F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B740
B750
B760
B770  
B7A0  
B7B0 殿
B7C0
B7D0
B7E0
B7F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B840
B850 祿
B860
B870  
B8A0  
B8B0
B8C0
B8D0
B8E0
B8F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
B940
B950
B960
B970  
B9A0  
B9B0
B9C0
B9D0
B9E0
B9F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
BA40
BA50
BA60
BA70  
BAA0   滿
BAB0
BAC0
BAD0
BAE0
BAF0 綿  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
BB40
BB50
BB60
BB70  
BBA0  
BBB0
BBC0
BBD0
BBE0
BBF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
BC40
BC50
BC60
BC70  
BCA0  
BCB0
BCC0
BCD0 漿
BCE0
BCF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
BD40
BD50 稿
BD60
BD70  
BDA0  
BDB0
BDC0
BDD0 調
BDE0
BDF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
BE40
BE50
BE60
BE70  
BEA0  
BEB0
BEC0
BED0
BEE0
BEF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
BF40
BF50
BF60
BF70  
BFA0  
BFB0
BFC0
BFD0
BFE0
BFF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C040
C050
C060
C070  
C0A0  
C0B0
C0C0
C0D0
C0E0
C0F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C140 窿
C150
C160 縿
C170  
C1A0  
C1B0
C1C0 谿
C1D0 輿
C1E0
C1F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C240 駿 鴿
C250
C260
C270  
C2A0  
C2B0
C2C0
C2D0
C2E0
C2F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C340 餿
C350
C360
C370  
C3A0   簿
C3B0
C3C0
C3D0
C3E0
C3F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C440
C450
C460
C470  
C4A0   耀
C4B0
C4C0
C4D0
C4E0
C4F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C540
C550
C560
C570 孿  
C5A0  
C5B0
C5C0
C5D0
C5E0
C5F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C640
C650
C660
C670  
C6A0  
C6B0
C6C0 丿 广
C6D0 ¨ ˆ
C6E0
C6F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C740
C750
C760
C770  
C7A0  
C7B0
C7C0
C7D0
C7E0
C7F0 А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C840 Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
C850 Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё ж з и й
C860 к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ
C870 ъ ы ь э ю я 𠃌 𠂊  
C8A0   𧘇
C8B0
C8C0
C8D0
C8E0
C8F0 ʃ ɐ ɛ ɔ ɵ œ ø ŋ ʊ ɪ  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
C940
C950 巿
C960
C970  
C9A0   氿
C9B0
C9C0
C9D0 奿
C9E0
C9F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
CA40
CA50
CA60 伿
CA70  
CAA0  
CAB0
CAC0
CAD0
CAE0 怀
CAF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
CB40
CB50
CB60
CB70  
CBA0   辿
CBB0
CBC0
CBD0
CBE0
CBF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
CC40
CC50
CC60
CC70  
CCA0  
CCB0
CCC0
CCD0
CCE0
CCF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
CD40
CD50
CD60
CD70  
CDA0   礿
CDB0
CDC0
CDD0
CDE0
CDF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
CE40
CE50
CE60
CE70  
CEA0  
CEB0
CEC0
CED0
CEE0
CEF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
CF40
CF50
CF60
CF70 洿  
CFA0  
CFB0
CFC0
CFD0
CFE0
CFF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D040 籿
D050
D060
D070  
D0A0  
D0B0
D0C0
D0D0
D0E0
D0F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D140
D150
D160 峿
D170  
D1A0  
D1B0
D1C0
D1D0
D1E0
D1F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D240
D250 浿
D260
D270  
D2A0  
D2B0
D2C0
D2D0
D2E0
D2F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D340
D350
D360
D370  
D3A0  
D3B0
D3C0
D3D0
D3E0 迿
D3F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D440 乿
D450
D460
D470  
D4A0  
D4B0
D4C0
D4D0
D4E0
D4F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D540
D550
D560
D570  
D5A0  
D5B0
D5C0
D5D0
D5E0
D5F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D640
D650
D660
D670  
D6A0  
D6B0
D6C0
D6D0
D6E0 紿
D6F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D740
D750
D760
D770  
D7A0  
D7B0
D7C0
D7D0 趿
D7E0
D7F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D840
D850
D860
D870  
D8A0  
D8B0
D8C0
D8D0 崿
D8E0
D8F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
D940
D950
D960
D970  
D9A0  
D9B0
D9C0
D9D0 欿
D9E0
D9F0 渿  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
DA40
DA50
DA60
DA70  
DAA0  
DAB0
DAC0
DAD0
DAE0
DAF0 缿  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
DB40
DB50
DB60
DB70  
DBA0  
DBB0
DBC0
DBD0
DBE0
DBF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
DC40
DC50
DC60
DC70  
DCA0  
DCB0
DCC0
DCD0
DCE0
DCF0 媿  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
DD40
DD50
DD60
DD70  
DDA0  
DDB0
DDC0 椿
DDD0
DDE0
DDF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
DE40
DE50
DE60 溿
DE70  
DEA0  
DEB0
DEC0
DED0
DEE0
DEF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
DF40
DF50 絿
DF60
DF70  
DFA0  
DFB0
DFC0
DFD0
DFE0
DFF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E040 詿 訿
E050
E060
E070 軿  
E0A0  
E0B0
E0C0
E0D0
E0E0
E0F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E140
E150
E160
E170  
E1A0  
E1B0 嵿
E1C0
E1D0
E1E0
E1F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E240 榿
E250
E260
E270  
E2A0  
E2B0
E2C0
E2D0
E2E0
E2F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E340
E350 粿
E360
E370  
E3A0  
E3B0
E3C0
E3D0
E3E0
E3F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E440
E450 跿
E460
E470  
E4A0  
E4B0
E4C0
E4D0 鬿
E4E0
E4F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E540
E550 嫿
E560
E570  
E5A0  
E5B0
E5C0
E5D0 槿
E5E0
E5F0 毿  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E640
E650 潿
E660
E670  
E6A0  
E6B0
E6C0
E6D0
E6E0
E6F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E740
E750
E760
E770  
E7A0  
E7B0
E7C0
E7D0
E7E0
E7F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E840
E850
E860
E870  
E8A0  
E8B0
E8C0
E8D0
E8E0 鳿
E8F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
E940
E950
E960
E970  
E9A0  
E9B0
E9C0 樿
E9D0
E9E0
E9F0 澿  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
EA40
EA50
EA60
EA70  
EAA0  
EAB0
EAC0
EAD0
EAE0
EAF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
EB40
EB50
EB60
EB70  
EBA0   諿
EBB0
EBC0 踿
EBD0
EBE0
EBF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
EC40
EC50
EC60 骿
EC70  
ECA0  
ECB0
ECC0
ECD0
ECE0
ECF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
ED40 橿
ED50
ED60
ED70  
EDA0  
EDB0 篿
EDC0
EDD0
EDE0 罿
EDF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
EE40
EE50
EE60
EE70  
EEA0  
EEB0
EEC0
EED0
EEE0
EEF0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
EF40
EF50
EF60
EF70  
EFA0  
EFB0 黿
EFC0
EFD0
EFE0
EFF0 濿 瀀  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F040
F050
F060
F070  
F0A0  
F0B0
F0C0
F0D0
F0E0
F0F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F140
F150
F160
F170  
F1A0  
F1B0
F1C0 鮿
F1D0
F1E0
F1F0 嬿  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F240 徿
F250
F260
F270  
F2A0  
F2B0
F2C0
F2D0
F2E0
F2F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F340
F350
F360
F370  
F3A0  
F3B0
F3C0
F3D0
F3E0 鵿
F3F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F440
F450
F460
F470  
F4A0  
F4B0 翿
F4C0
F4D0
F4E0
F4F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F540
F550
F560
F570  
F5A0   鶿
F5B0
F5C0
F5D0
F5E0
F5F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F640
F650
F660
F670  
F6A0   騿
F6B0
F6C0
F6D0
F6E0
F6F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F740
F750 覿 譿
F760
F770  
F7A0   鰿
F7B0
F7C0
F7D0
F7E0
F7F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F840
F850
F860
F870  
F8A0  
F8B0
F8C0
F8D0
F8E0 鷿
F8F0  
code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
F940 觿
F950
F960
F970  
F9A0  
F9B0
F9C0
F9D0
F9E0
F9F0